укр / eng

18.10.2017     

Новини
УАРМБО
Учасники УАРМБО
Акредитація
Захист інтересів учасників УАРМБО
Партнери
Події
Мапа сайту
Пошук
 
Заходи УАРМБО в 2009-2010 рр.
 
Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес – освіти Рада УАРМБО
 
 
Члени УАРМБО
 
Учебные заведения Украины

УАРМБО » Робочі групи

Робочі групи

ПОЛОЖЕННЯ
про робочі органи Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес освіти

I. Загальні положення

1.1. Це положення розроблено на основі чинного законодавства України та установчого Договору Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (далі – Асоціації) і визначає перелік, порядок утвердення, статус, склад, повноваження робочих органів Асоціації, процедуру формування та порядок їх роботи.
1.2. Це Положення затверджене Радою Асоціації відповідно до рішення Установчого З'їзду Асоціації "Про делегування повноважень з'їзду" і підлягає затвердженню наступним З'їздом Асоціації.

II. Перелік, порядок утворення і статус робочих органів

2.1. Робочими органами Асоціації є комітети, координаційні ради і комісії.
Робочі органи створюються для виконання завдань та розвитку діяльності, що передбачені Установчим Договором та рішеннями З'їздів Асоціації
2.2. Комітети є постійними робочими органами, які утворюються рішеннями З'їзду або Ради Асоціації для координації та розвитку визначеного напряму діяльності Асоціації в загальнодержавному масштабі.
2.3. Координаційні ради є постійними робочими органами, які утворюються рішеннями З'їзду або Ради Асоціації для координації та розвитку діяльності територіальних відділень Асоціації.
2.4. Комісії є постійними або тимчасовими робочими органами, які утворюються рішеннями Ради, Директора або координаційних рад Асоціації для вирішення певних питань діяльності Асоціації або її територіальних відділень.
2.5. У своїй діяльності робочі органи керуються чинним законодавством України, Установчим Договором Асоціації, цим Положенням, іншими документами Асоціації.
2.6. Реорганізація, призупинення діяльності робочого органу та ліквідація робочих органів Асоціації здійснюється за рішеннями тих органів, які їх утворювали, або Ради Асоціації.
2.7. Тимчасові комісії працюють у межах встановленого терміну їх повноважень.
2.8. У разі призупинення діяльності робочого органу Асоціації її відновлення здійснюється в порядку, який передбачений для створення робочих органів.

III. Склад і процедура формування робочих органів

3.1. До складу робочих органів Асоціації може входити по одному представнику кожної організації - учасника Асоціації, яка виявила інтерес до відповідного напряму діяльності Асоціації. Кількісний склад робочих органів не обмежується.
3.2. Формування робочих органів Асоціації здійснюється шляхом призначення до їх складу представників організацій – учасників Асоціацій.
Члени робочих органів призначаються наказом Директора Асоціації на піставі листів організацій-учасників Асоціацій або їх уповноваженних представників в Асоціації.
3.3. Член робочого органу може бути відкликаний на підставі листа організації – учасника Асоціації, яку він представляє, або її уповноважного представника в Асоціації, або в разі припинення членства цієї організації в Асоціації, або в разі неучасті в діяльності робочого органу протягом одного року, що оформлюється Наказом Директора Асоціації.
3.4. Призначення нових членів робочих органів взамін вибулих проводиться в порядку формування робочих органів Асоціації.

IV. Повноваження робочих органів

4.1. Робочі органи Асоціації приймають рішення, рекомендації та ухвали.
4.2. Рішення робочих органів приймаються в межах повноважень, які делеговані цьому органу згідно Установчого Договору Асоціації. Такі рішення набувають статусу рішень тих органів, які делегували робочому органу відповідні повноваження.
4.3. Рекомендації робочих органів приймаються з усіх питань діяльності Асоціації. Рекомендації можуть бути затверджені з’їздом, Радою або Директором Асоціації в межах їх повноважень.
4.4. Незатверджені органами управління Асоціації рекомендації робочих органів не мають юридичної сили.
4.5. Ухвали робочих органів приймаються з питань організації їх діяльності відповідно до цього Положення і не потребують затвердження органами управління Асоціації.

V. Організація роботи робочих органів

5.1. Організаційними формами роботи робочих органів Асоціації є проведення засідань та листування.
5.2. Рішення, рекомендації та ухвали робочих органів приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні органу або більшістю від офіційно затвердженого складу органу при вирішенні питань шляхом опитування засобами електронного зв’язку.
5.3. Робочі органи Асоціації самостійно визначають власну структуру і розподіляють повноваження між своїми членами.
5.4. Чергові засідання робочіх органів Асоціації збираються їх головами згідно з планом роботи, дорученнями органів управління або для розгляду невідкладних питань.
5.5. Виконання обов’язків членів робочих органів здійснюється на громадських засадах.
5.6. Витрати пов’язані з участю членів робочих органів в заходах Асоціації несуть організації – учасники Асоціації, працівниками яких є ці особи. Припускається залучення зовнішніх ресурсних джерел для фінансування цих витрат.

  Положення про робочі органи Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес освіти (MS Word 30 Kb)

  Робоча група УАРМБО „Cприяння входженню навчальних закладів менеджмент- та бізнес- освіти в європейський освітній простір та Болонський процес”(MS Word 81 Kb)

  Робоча група „Розвиток національної мобільності професорсько-викладацького складу та студентів в Україні”(MS Word 62 Kb)

  Робоча група „Пошук зовнішніх джерел фінансування для реалізації програм УАРМБО”(MS Word 46 Kb)

  Робоча група „Впровадження незалежної системи акредитації УАРМБО”(MS Word 63,5 Kb) Версія для друку

Copyright © 2004-2013 UAMDBE.
Всі права застережено