укр / eng

18.10.2017     

Новини
УАРМБО
Учасники УАРМБО
Акредитація
Захист інтересів учасників УАРМБО
Партнери
Події
Мапа сайту
Пошук
 
Заходи УАРМБО в 2009-2010 рр.
 
Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес – освіти Рада УАРМБО
 
 
Члени УАРМБО
 
Учебные заведения Украины

Захист інтересів учасників УАРМБО

Захист інтересів учасників УАРМБО

Стратегічні наміри та Рекомендації
Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес – освіти
щодо розвитку системи бізнес – та менеджмент – освіти в Україні.

Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО) – це добровільний союз освітніх установ, що створений для задоволення спільних потреб його членів, а також індивідуальних потреб професійного розвитку. УАРМБО було створено 11 липня 2002 р. на засіданні Установчого З`їзду, в роботі якого взяли участь представники 36 вищих навчальних закладів та бізнес – шкіл країни. В лютому 2003 року до Асоціації приєдналися 8 організацій, а в березні 2004 – 6 організацій. Таким чином, на даний момент УАРМБО складається з 47 членів (з них 19 державних вищих навчальних закладів, 27 вищих навчальних заклади недержавної форми власності та 1 навчальне підприємство). Серед членів Асоціації організації, що представляють 14 областей України та Автономну Республіку Крим. Місія Асоціації - інтеграція зусиль освітніх установ та бізнес-спільноти для впровадження в Україні сучасних ефективних навчальних і управлінських технологій. Тож, перш за все, варто наголосити на важливості роботи, проведеної УАРМБО впродовж останнього року щодо сприяння удосконаленню української системи менеджмент - та бізнес – освіти та її відповідності пан`європейському рівню. Необхідно також констатувати вирішальну роль УАРМБО у розробці незалежних стандартів оцінки якості освіти, положень щодо поліпшення менеджменту в навчальних закладах бізнес - та менеджмент - освіти та створенні „Концепції розвитку програми МБА в Україні”. На П`ятій міжнародній конференції „Бізнес – освіта як бізнес: якість послуг та соціальна відповідальність”, організаторами якої були УАРМБО та Міжнародна благодійна організація „Консорціум із удосконалення менеджмент освіти в Україні” в рамках проекту АМР США „Бізнес менеджмент освіта в Україні”, було розглянуто та схвалено проекти документів, про які йдеться. В Конференції взяли участь 250 фахівців, серед яких - представники 60 українських ВНЗ, державні діячі, представники міжнародної спільноти та бізнесу. На вимогу зацікавлених сторін УАРМБО надасть тексти всіх документів, які згадуються в Рекомендаціях. За станом справ у системі менеджмент - та бізнес-освіти в Україні спостерігають органи Ради Європи і тому цінність пропонованих Рекомендацій полягає в тому, що вперше під однією обкладинкою подано українською мовою документи з проблем української менеджмент - та бізнес-освіти, ухвалених провідними освітніми закладами цієї сфери та бізнес-спільнотою. Документ містить актуальні рекомендації навчальним закладам, Міністерству освіти та науки України, іншим державним установам. Його публікація безперечно сприятиме ознайомленню широких кіл української громадськості з орієнтирами європейського співтовариства щодо розвитку конкурентноздатної системи менеджмент – та бізнес – освіти в Україні.

Запропоновані Стратегічні наміри та Рекомендації декларують прагнення УАРМБО сприяти впровадженню Болонського процесу в освітньому просторі України, а також подальшій демократизації нашого суспільства.

Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти
Адреса: 01023, м. Київ,
вул. Еспланадна, 28, офіс 7
Тел/Факс 044 248 72 39,
246 72 05, 248 72 13
E-mail: info@uamdbe.org.ua
www.uamdbe.org.ua

І. Незалежні стандарти оцінки якості освіти

“Незалежні стандарти оцінки якості освіти” УАРМБО є основою для впровадження незалежної системи акредитації навчальних закладів і програм в Україні.
Діюча в Україні система регламентацій діяльності освітніх установ включає: самооцінку, ліцензування, атестацію, державну акредитацію. В Україні відсутні інституції громадської (незалежної) акредитації професійними співтовариствами.
Незалежна акредитація УАРМБО – це доповнення до держаної акредитації освітніх програм бізнесу і менеджменту і відповідає чинному законодавству України в цій сфері. Основною метою запровадження незалежних стандартів та процесів акредитації є надання допомоги навчальним закладам у питаннях стратегічного планування, оцінки якості навчальних планів і програм, організації моніторингу прогресу їх діяльності, досягненні міжнародних стандартів якості освіти. Громадська акредитація націлена на виявлення можливого максимуму освітянського потенціалу установ, що гарантує інвесторам і споживачам рівень освіти вище гарантованої державою. Принципи громадської акредитації: добровільність, всебічність, орієнтація на перспективу, об‘єктивність оцінки, відповідність процесів та результатів діяльності визначеній місії, відповідність ресурсів досягненню цілей в майбутньому.
Виходячи з матеріалів “Незалежні стандарти оцінки якості освіти” показники громадської акредитації, які призначені забезпечити оцінку освітнього максимуму можна згрупувати як: показники потенціалу ВНЗ, спеціалізовані показники, показники особистих досягнень (оцінка за відповідністю результатів діяльності і процесів меті, що поставлена). Використання запропонованих матеріалів дозволяє дати всебічну оцінку діяльності навчального закладу. Впровадження систем оцінки якості дозволяють ВНЗ:
- суттєво покращити та оптимізувати свою діяльність, підвищити її результативність;
- посилити акцент на меті своєї діяльності і досягненні очікувань споживачів;
- досягти і стабільно підтримувати високу якість своїх послуг для задоволення потреб і вимог споживачів;
- відкрити нові можливості або зберегти вже завойовані сегменти ринку послуг у сфері вищої освіти;
- отримати визнання з боку замовників через процедуру сертифікації;
- брати участь у тендерах, у т. ч. міжнародних щодо до надання освітянських послуг на вигідних умовах.

Пропонується створити центри громадської акредитації у областях (містах), на регіональних та локальних ринках освітянських послуг, залучати до експертизи викладачів ВНЗ, представників місцевих громад та різноманітних регіональних об‘єднань роботодавців. З урахуванням специфіки стартових умов, у яких започатковується громадська акредитація в Україні, варто акцентувати увагу на таких розділах “Незалежних стандартів оцінки якості освіти”, як дослідження, розвиток та інновації, співпраця з бізнесом та міжнародне співробітництво.

Рекомендації Міністерству освіти і науки України, Міністерству праці і соціальної політики України:

- сприяти впровадженню “Незалежних стандартів оцінки якості освіти” УАРМБО;
- упорядкувати спеціальності і спеціалізації підготовки менеджерів;
- сформувати рамкові умови післядипломної освіти та інших форм наскрізної безперервної освіти впродовж усього життя;
- забезпечити суспільне і правове визнання ступеню “бакалавра”, його реального сприйняття сферою праці;
- внести зміни до державного класифікатора професій відповідно до міжнародних стандартів та реалій вітчизняного ринку праці;
- розробити і ввести в дію державний стандарт “Перелік кваліфікацій вищої освіти”;
- забезпечити впровадження міжнародного підходу до визначення кваліфікації випускника вищої школи: зазначити кваліфікацію в дипломах про освіту за рівнем освіти і напрямом (спеціальністю).

Дії Української асоціації з розвитку менеджмент і бізнес освіти:

- розмістити на веб-сайті УАРМБО “Незалежні стандарти оцінки якості освіти” з метою подальшого обговорення;
- створити агенцію незалежної системи акредитації з визначенням прав і обов‘язків тих, хто оцінює і тих, кого оцінюють;
- провести низку семінарів для навчання експертів процедурам експертної оцінки навчальних програм і ВНЗ;
- визначити механізм рейтингування навчальних закладів;
- організувати моніторинг якості освіти в ВНЗ – членах УАРМБО;
- регулярно інформувати суспільство про результати діяльності навчальних закладів;
- розробити положення про оцінку якості діяльності викладача, визначення його рейтингу і системи мотивації;
Дії вищих навчальних закладів України:

- розробити механізм управління якістю освіти;
- обґрунтувати концепцію внутрішньої системи контролю якості, її технічне, технологічне і організаційне забезпечення;
- впровадити моніторинг якості освіти за критеріями і оцінками стандартів міжнародних організацій;
- удосконалювати систему діагностики знань студентів;
- гармонізувати зміст і параметри організації навчального процесу у відповідності до міжнародних стандартів;
- здійснити заходи щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, введення паралельно до існуючої в Україні системи кредитів європейську систему залікових (трансфертних) кредитів;
- ввести систему оцінки якості діяльності викладача, визначення його рейтингу і мотивації.

ІІ. Поліпшення менеджменту в навчальних закладах бізнес - та менеджмент - освіти

Важливим напрямом модернізації української освітньої системи є впровадження сучасних ефективних управлінських технологій, що особливо актуально для закладів бізнес - та менеджмент-освіти в контексті їх прагнення до лідерства.
Посилення конкуренції в усіх сегментах ринку освітніх послуг потребує постійного поліпшення якості нашого продукту. Одним з основних інструментів управлінського впливу на діяльність закладів є стратегічне планування, що дозволяє встановлювати відповідність будь-яких дій місії організації, а також забезпечує розроблення цілеспрямованих програм для досягнення бажаного результату.
Необхідно особливо відзначити розуміння Міністерством освіти і науки України корисності та своєчасності запровадження стратегічного планування в навчальних закладах, що знайшло відображення в Рішенні Колегії МОН України від 28 лютого 2003 року “Вища освіта і наука – пріоритетні сфери розвитку суспільства у ХХІ столітті”, яким передбачено формування стратегій розвитку навчальних закладів на довгостроковий період (5 років), а також започаткування елементів стратегічного планування за короткотерміновими, середньо терміновими та довготерміновими планами.
“Рекомендації з стратегічного планування та управління в навчальних закладах (факультетах) бізнес та менеджмент-освіти” УАРМБО, проект яких було розроблено та обговорено під час трьох круглих столів та семінару П’ятої Міжнародної конференції “Розбудова бізнес-менеджмент освіти в Україні”, а потім схвалено на Третьому З`їзді УАРМБО, покликані надати методичну допомогу керівництву навчальних закладів, а також органам управління освітою у впровадженні перспективних технологій поліпшення діяльності у цій сфері.
Розроблений проект “Рекомендацій” передбачає висвітлення в стратегічних планах таких важливих питань організації діяльності освітнього закладу, як:
– місія та система цілей, у тому числі, питання розроблення корпоративного та етичного кодексів;
– опис і оцінка внутрішнього середовища в навчальному закладі (персонал, імідж, технологія навчальної (наукової, консультативної) діяльності, організаційна структура, студенти та слухачі);
– опис і оцінка зовнішнього середовища (конкурентний ринок освітніх послуг, стан та тенденції ринку праці, державне регулювання та державне замовлення, приватні замовники, інститути громадянського суспільства);
– дослідження та управлінське обслуговування сильних та слабких сторін навчального закладу (перспективні можливості та загрози, сильні та слабкі сторони, SWOT-аналіз та управління за ним).
Окремо розглянуто питання технології розробки стратегічного плану (організація та технологія генерування альтернативних сценаріїв розвитку, формування системи критеріїв для їх оцінки, організація та регламент робіт з розробки стратегічного плану). Рекомендації також містять поради стосовно методів вибору стратегії та організаційної схеми їх реалізації, процедур санкціонування та корегування плану, а також організації його підтримки.
Останній розділ Рекомендацій присвячено основним засобам реалізації стратегії (удосконалення організаційної структури, встановлення і налагодження методів комунікації та координації, пошук та розподіл ресурсів для реалізації стратегії, створення системи перспективних та оперативних планів по реалізації стратегії), контролю реалізації та оцінки стратегії навчального закладу (створення критеріїв оцінки та методів виміру результатів, впровадження системи управління якістю, оцінка стану реалізації плану і досягнутих результатів, зовнішній аудит стратегії та ходу її реалізації). Обговорення Рекомендацій та відгуки про апробацію його окремих складових навчальними закладами дозволяють сформулювати ряд пропозицій органам управління освітою, Українській асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти і навчальним закладам.

Рекомендації Міністерству освіти і науки України:
– сприяти впровадженню стратегічного управління та інших ефективних управлінських технологій у практику діяльності вищих навчальних закладів, у тому числі, рецензувати та розповсюдити “Рекомендації з стратегічного планування та управління в навчальних закладах (факультетах) бізнес та менеджмент-освіти” УАРМБО;
– фінансово та організаційно підтримати наукові дослідження та підвищення кваліфікації керівних працівників з питань стратегічного планування та управління в навчальних закладах;
– започаткувати широке обговорення проблем стратегічного планування та управління в навчальних закладах на шпальтах основних відомчих видань та веб-сайті Міністерства освіти та науки.

Дії Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти:
– розмістити на веб-сайті УАРМБО Рекомендації з метою подальшого обговорення;
– організувати навчання керівників та учасників робочих груп навчальних закладів з метою кращого опанування методикою стратегічного планування, обміну успішним досвідом розроблення і впровадження стратегій;
– створити робочу групу по написанню навчального посібника з питань стратегічного планування у вищих навчальних закладах.

Навчальним закладам (факультетам) бізнес - та менеджмент - освіти:
– впроваджувати стратегічне планування в практику діяльності навчальних закладів;
– створювати передумови та започатковувати різні елементи стратегічного управління, загального управління якістю та інших ефективних управлінських технологій;
– поєднувати інтелектуальні та організаційні зусилля з метою всебічного поліпшення менеджменту в навчальних закладах, удосконалення стратегічного планування та управління, а також розвитку вітчизняної освітньої системи в напрямку інтеграції в європейський освітній простір.

ІІІ. Концепція розвитку програм МБА в Україні

Бізнес освіта, як напрям освітньої діяльності, має значні відмінності від інших напрямів вищої освіти. Особливе місце у системі бізнес освіти займають програми “Master of business administration” (МВА), відносно яких існують певні погоджені міжнародні стандарти щодо їх якості та умов впровадження.
Головною проблемою розвитку програм МВА в Україні є забезпечення відповідної міжнародним стандартам якості навчання за цими програмами та їх відповідне позиціювання на ринку освітніх послуг. В Україні, як і в свій час у Росії, спостерігаються спроби інтерпретувати програми МВА як різновид магістерських програм, змінивши існуючі стандарти магістратури. Ми пропонуємо використовувати в Україні назву, яка не тільки адекватна і суті, і міжнародним стандартам програм МВА, а дає також елемент їх позиціювання відносно магістерських програм, а саме – програма „Майстер бізнес-адміністрування” (МБА). При цьому програми МБА за своєю суттю є програми додаткової освіти, тому не належать до програм перепідготовки, а отже не потребують обов’язкового державного ліцензування і, відповідно, видачі державного диплому. В даному контексті принциповим та важливим є посилання на світовий досвід, який свідчить, що:
- розвиток програм додаткової освіти є важливим елементом демократичного та відкритого суспільства;
- державні міністерства та відомства активно сприяють впровадженню саморегулювання в різних сферах професійної діяльності, оскільки такі ініціативи демонструють прогрес розвитку професії. Об’єднання фахівців з менеджмент- та бізнес- освіти в УАРМБО є конкретним прикладом такої саморегулівної ініціативи;
- використання міжнародного бренду МВА без урахування історії та особливостей його формування є проблемним с точки зору професійної етики;
- міжнародний статус бренду МВА - важлива перевага для студента (зокрема “прозорість” сприйняття працедавцями).

На сьогодні в Україні, при зростаючому попиті з боку бізнесу на якісні, відповідні міжнародним стандартам програми МБА, фактично існують лише декілька програм МБА, певною мірою наближених до міжнародних стандартів. Ринок безумовно потребує появи нових програм, тому ключовою проблемою української бізнес освіти є забезпечення балансу їх високої якості та елітності при зростаючій кількості програм МБА найближчим часом. Будь які прості, звичні стандартні рішення, які відкривають дорогу до масовості процесу, можуть надовго зіпсувати як імідж самих програм МБА в Україні, так і можливості встановити партнерські, довірчі стосунки між бізнесом і навчальним закладом, який пропонує невідповідний чи неякісний продукт на ринку. Враховуючи надзвичайно гострий дефіцит викладачів, які здатні адекватно викладати на програмах МБА, брак інформаційних, матеріальних та фінансових ресурсів для інтенсивного розвитку бізнес - освіти в Україні, надзвичайно слабкий зв’язок ВНЗ з реальним бізнесом, ситуація потребує спільних дій тих ВНЗ України, для яких якість бізнес - освіти та програм МБА, їх конкурентоспроможність (принаймні на європейській арені) є ключовим фактором розвитку.
Світовий досвід свідчить, що інструментом контролю якості програм МБА майже у всіх країнах є їх професійна суспільна незалежна акредитація у рамках асоціацій менеджмент - та бізнес - освіти. Така акредитація програм та навчальних закладів є потрібною для формування, насамперед, сигналу якості бізнесу, потенційним студентам, зарубіжним партнерам про дотримання цими закладами найвищих загальноприйнятих міжнародних стандартів якості програм МБА. Тому така акредитація може бути добровільною, незалежною від держави та є інструментом вдосконалення усіх процесів у діяльності навчального закладу. З метою вирішення зазначених проблем, в рамках УАРМБО створено робочу групу з підготовки проекту документу, який би міг виступати основою для координації спільних дій зацікавлених ВНЗ України з підвищення якості програм МБА та формулювання системи вимог, критеріїв, показників, відповідних існуючим міжнародним стандартам, для створення незалежної добровільної системи акредитації програм МБА в Україні. До складу робочої групи добровільно увійшли представники 14 ВНЗ України, у яких вже здійснюється підготовка студентів за програмами МБА, або планується впровадження цих програм. Робоча група провела дослідження та узагальнення кращого вітчизняного та світового досвіду акредитації програм МБА з метою розробки документу „Вимоги до якості проведення програм МБА в Україні”.

Мета документу:
1. Визначити місце та роль програм МБА у структурі бізнес освіти України.
2. Сформулювати основні вимоги до підготовки і реалізації програм МБА в Україні.
3. Окреслити основні напрямки дій ВНЗ України по підвищенню якості бізнес освіти і її інтеграції у європейський освітній простір.
На П`ятій міжнародній конференції „Бізнес – освіта як бізнес: якість послуг та соціальна відповідальність” відбулося обговорення змісту проекту документу та поточної ситуації щодо стану і перспектив розвитку програм МБА в Україні. Більшість виступаючих наголошувала на необхідності дотримання міжнародних стандартів та відповідної високої якості програм МБА з метою досягнення їх міжнародної конкурентоспроможності. Водночас, дискусія навколо впровадження нового галузевого стандарту для магістерських програм МБА показала відсутність правильного спільного розуміння сутності та критеріїв якості щодо програм МБА у ВНЗ України.
Враховуючи вищевказане, представники членів УАРМБО, учасники дискусії дійшли до спільної думки щодо необхідності позиціювання програм МБА та подальших кроків у спільній роботі в рамках УАРМБО.
Рекомендації Міністерству освіти та науки України:
- сприяти діяльності УАРМБО у впровадженні „Вимог до якості програм МВА в Україні”;
- з метою позиціювання та відповідності міжнародним стандартам рекомендувати використовувати для програм МВА в Україні назву Майстер бізнес адміністрування (MБA);
- погодитися з визначеннями та положеннями:
* МБА – це післядипломний ступінь бізнес - освіти з загального менеджменту і управління бізнесом, що має забезпечувати формування високопрофесійних менеджерів-практиків, особистісний розвиток студентів і кар’єрний ріст випускників та відповідати високим інтелектуальним і академічним стандартам.
* програма МБА – особлива програма, яка не відноситься до магістерських програм та програм перепідготовки (існують погоджені міжнародні стандарти; платне навчання; студенти – менеджери з досвідом роботи; зміст – інтеграція теорії і практики на стратегічному рівні і т.д.);
* акредитація програм потрібна з метою сигналу якості бізнесу, потенційним студентам, зарубіжним партнерам про дотримання ВНЗ найвищих загальноприйнятих стандартів якості програм МБА. При цьому акредитація має бути професійною, добровільною, незалежною і може проводитися УАРМБО відповідно до погоджених представниками ВНЗ України, міжнародних організацій і бізнесу стандартів.

Дії Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес - освіти:
- схвалити у цілому зміст проекту Концепції та вимог до програм МБА, розроблених робочою групою УАРМБО, як основу для створення незалежної професійної добровільної системи акредитації програм МБА в Україні;
- розповсюдити матеріали щодо програм МБА серед широкого кола громадськості; - проінформувати Міністерство освіти і науки України про зміст і подальші плани діяльності робочої групи з розвитку програм МБА;
- робочій групі УАРМБО продовжувати роботу над узгодженням дискусійних положень Концепції та Вимог до програм МБА, орієнтуючись при цьому на відповідність міжнародним стандартам та представити погоджений документ для розгляду і затвердження на черговому З’їзді Асоціації;
- оптимізувати залучення бізнесу до подальшої розробки зазначених документів;
- здійснювати послідовні заходи щодо інтеграції в міжнародне співтовариство організацій бізнес-освіти (EQUAL, INTERMAN тощо).

IV. Розвиток досліджень та бізнес - освіта в Україні

Академічні заклади бізнес-освіти (бізнес-школи) займають унікальну та важливу позицію серед організацій, що займаються освітою у сфері менеджменту та бізнесу. В той час як інші організації (прибуткові тренінгові організації та навчальні підрозділи підприємств) поряд із бізнес-школами теж приймають участь у розвитку менеджерських здібностей та навичок, вони не є сконцентровані на дослідженнях.
Дослідження у бізнес-школах є невід’ємною вимогою забезпечення якості послуг. Вони постачають сучасну інформацію, необхідну для викладання та засвоєння знань, створюють теоретичні та емпіричні засади трансляції знань у моделі та практику бізнесу. Навіть якщо існують інші джерела складання звітів з досліджень бізнесу, роль академічних бізнес шкіл, як незалежних постачальників знань та інформації про бізнес (результати досліджень), є унікальною.
Як показує світова практика бізнес-освіти, незважаючи на те, що природа досліджень у різних бізнес-школах може бути різною, всі школи, що намагаються отримати відповідну міжнародну акредитацію, повинні включити дослідження до своїх місій.
На сьогоднішній день зростання попиту в Україні на послуги бізнес-освіти робить питання їх якості надзвичайно важливим. Широке обговорення питань необхідності та стану досліджень практики та проблем українського бізнесу, що проведено в межах УАРМБО, дозволяє стверджувати, що дослідження бізнесу зараз і постійно у майбутньому гостро необхідні як для розвитку бізнес-освіти, так і для українського бізнесу в цілому. Такі дослідження є формою активної взаємодії бізнес-шкіл із бізнес-середовищем, вони є у певній мірі (за методами) академічними, але відрізняються від суто академічних досліджень націленістю на аналіз та вирішення проблем реального бізнесу. Вони є умовою та вимогою підготовки кваліфікованих викладачів, що є спроможні якісно викладати на програмах МБА, ПДО, вести проблемні відкриті семінари та надавати консалтингові послуги.
На жаль, сьогодні можна констатувати майже повну відсутність даних про проведення скоординованих досліджень силами викладачів бізнес-шкіл, результати котрих відповідали б вимогам, існуючим у світовій бізнес-освіті. Серед найважливіших є причини, пов’язані із характеристиками вітчизняного бізнесу: складність переконання бізнесу у необхідності досліджень його практики (нерозуміння мети дослідників зі сторони менеджерів); складний комплексний характер проблем, що потребують дослідження; відсутність готовності до співпраці із дослідниками; низька культура менеджменту; відсутність готовності фінансувати складні дослідження проблем власної діяльності та розвитку. До іншої групи причин, що складають проблеми бізнес-шкіл у даній сфері, належать: відсутність діалогу між бізнес-школами щодо питань організації та результатів досліджень;
необхідність „продажу” результатів досліджень бізнесу, колегам з академічного середовища, владі та суспільству; недостатність ресурсів для проведення самостійних, незалежних досліджень; концентрування викладачів на предметній сфері; відсутність системи комплексної підготовки дослідників бізнесу; різниця критеріїв якості дослідження, що їх використовує академічна та бізнес спільнота, тощо.
Як свідчить світовий досвід, проблеми організації та забезпечення якості досліджень є всюди і їх вирішення потребує об’єднання зусиль більшості бізнес-шкіл. З ціллю вирішення цих проблем УАРМБО створила ініціативну групу для підготовки проекту документів, що створили основу співпраці бізнес-шкіл України в сфері досліджень з орієнтацією на кращій світовий досвід. Серед документів, що потребують розробки та впровадження у найближчий час, повинні бути „Концепція підготовки викладачів дослідників проблем бізнесу в Україні”; „Засади організації та проведення бізнес-школами спільних досліджень проблем бізнесу”; „Концепція створення національного фонду фінансування досліджень вітчизняного бізнесу”; „Принципи організації обміну результатами досліджень та наукової дискусії між школами бізнесу, що є членами УАРМБО”; „Концепція створення системи моніторингу проблем бізнесу в Україні”; та „Концепція створення системи моніторингу потреб українського бізнесу у послугах бізнес-освіти”. До складу ініціативної групи увійшли представники 3 ВНЗ України – членів УАРМБО, які активно займаються дослідженнями проблем бізнесу, або зацікавлені у розвитку системи досліджень. Робоча група проаналізувала існуючий стан вітчизняного та світового досвіду з організації системи досліджень і вирішила розпочати процес розробки системи із створення „Концепції створення системи моніторингу проблем бізнесу в Україні”. Це дозволить оцінити обсяг проблем, та допоможе більшості бізнес-шкіл у плануванні подальшої діяльності.

Мета документу:
1. Визначити принципи організації дослідження проблем бізнесу силами бізнес-шкіл;
2. Вибрати методологію та інструменти проведення дослідження на регулярних засадах;
3. Окреслити напрямки використання результатів дослідження бізнес-школами.

На П`ятій міжнародній конференції відбулося обговорення необхідності створення системи розвитку досліджень як запоруки якості бізнес-освіти в Україні. Більшість виступаючих наголошувала на необхідності створення системи моніторингу як першого етапу цієї важливої роботи. Важливими інструментами формування позитивного клімату стосовно досліджень можуть бути Дорадчі ради бізнес - шкіл, до яких входять представники бізнесу. Можливо найгострішою проблемою є слабкість взаємного обміну результатами та досвідом досліджень між бізнес-школами.
Рекомендації Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти:
- з метою забезпечення якості послуг бізнес-освіти в Україні та їх відповідності вимогам забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу та критеріям міжнародної акредитації, погодиться з пропозицією створення незалежної системи координації, контролю та стимуляції досліджень, які проводяться бізнес-школами;
- необхідно забезпечити активність контактів дослідників (бізнес-шкіл) та високий рівень дискусії між ними та бізнесом, і бізнес-асоціаціями шляхом проведення круглих столів, організації Інтернет - форуму на веб-сайті УАРМБО;
- стимуляція розвитку досліджень в бізнес-школах України потребує об’єднання зусиль та ресурсів учасників, а також розробки системи концептуальних документів, що забезпечують ефективність взаємодії.

Дії Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти:
- створити робочу групу з дослідників - представників вузів членів УАРМБО для розробки системи концептуальних документів, розпочавши роботу з „Концепції створення системи моніторингу потреб українського бізнесу у послугах бізнес-освіти”.
- затвердити на Четвертому З’їзді УАРМБО систему концептуальних документів з розвитку досліджень у бізнес-освіті України.

 Стратегічні наміри та Рекомендації Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес – освіти щодо розвитку системи бізнес – та менеджмент – освіти в Україні (MS Word 160 Kb) Версія для друку

Copyright © 2004-2013 UAMDBE.
Всі права застережено